BulgarianEnglish

Акционерно дружество „Балкан"

Завод "Балкан" е създаден през 1963 г. като промишлен комбинат. През 1995 г. е преобразуван в еднолично дружество с ограничена отговорност, а през 1996 г. като акционерно дружество. От 1997 г. "Балкан" е частно акционерно дружество 100 човека персонал. От тях 20 са административен персонал - високо квалифицирани инженери и специалисти.

Дружеството е специализирано в проектиране и производство на метални изделия, търговско обзавеждане и складови съоръжения, мрежести и плътни палети, всякакъв вид тръбни и телени конструкции.
Дружеството е разположено на площ от 22 300 кв. м, от които 16 000 кв. м застроена площ със следните производствени участъци: Лазерно рязане, Ракроечен, Пресов, Електросъпротивително заваряване, Заваръчен, електросъпротивително прахово покритие, Складови площи.
Фирмата разполага с 6000 кв. м свободна незастроена площ.

 

               

„БАЛКАН“ АД успешно изпълнява проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BGRFOP002-6.002-0040-C01.
Цел на проекта: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни
предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на
пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност“
Общата стойност на полученото финансиране: 300 000 лв., от които 150 000 лв. европейско
финансиране.
Период на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ: BG161PO003-2.1.06  „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

„Балкан” АД – гр. Монтана, като бенефициент  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 2ТММ-02-18/18.02.2011 г. по процедура BG 161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по  Оперативна  програма „ Развитие на конкурентоспособността  на българската икономика”  2007-2013г.  открива процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: Доставка,  инсталиране и изпитване на машина за многоточково електросъпротивително заваряване на телени мрежи,  снабдена с микропроцесорно управление.

Решение за изпълнение